Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności

Data publikacji 12.01.2011

Wydanie nowej legitymacji instruktora (wtórnika)

Wydanie nowej legitymacji instruktora („wtórnika").

Przepisy nie regulują kwestii dotyczącej wydania wtórnika legitymacji (zastosowanie ma w tym przypadku procedura związana z wymianą legitymacji).

Wymagane dokumenty:           

1) Wniosek.

2) Załączniki:

- orzeczenie lekarskie (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- orzeczenie psychologiczne (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- oświadczenie dotyczące okoliczności utraty dokumentu,

- zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm,

- inne wymagane prawem dokumenty (rozpatrywane każdorazowo indywidualnie).

3) Do wglądu:

- dowód osobisty, prawo jazdy.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:     

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:      

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w przypadku przewlekłości postępowania lub bezczynności organu.

Podstawa prawna:       

1) art. 36 ustawy o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Kontroli – wieloosobowe stanowisko do spraw ewidencji, nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój 255, tel. 48 36 20 359 i 48 36 20 656.

 

Załączniki

Data publikacji 12.01.2011

Data modyfikacji 30.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Krzysztof Woźniak

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Biuro Kontroli

Statystyka strony: 1423 wizyt