Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności

Data publikacji 12.01.2011

Wymiana legitymacji instruktora

Wymiana legitymacji instruktora.

Wymagane dokumenty:          

1) Wniosek.

2) Załączniki:

- badanie lekarskie (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- badanie psychologiczne (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- legitymacja instruktora,

- zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm,

- inne wymagane prawem dokumenty (rozpatrywane każdorazowo indywidualnie na przykład oświadczenie).

3) Do wglądu:

- dowód osobisty, prawo jazdy.

Opłaty:

Za wymianę legitymacji wskutek zmiany nie powodującej rozszerzenia o kolejne kategorie prawa jazdy – brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:    

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy :      

1) Odmowa wymiany legitymacji instruktora odbywa się w formie decyzji administracyjnej.

2) Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:      

1) art. 36 ustawy o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Kontroli – wieloosobowe stanowisko do spraw ewidencji, nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój 255, tel. 48 36 20 359 i 48 36 20 656.

Załączniki

Data publikacji 12.01.2011

Data modyfikacji 30.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Krzysztof Woźniak

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Biuro kontroli

Statystyka strony: 1156 wizyt