Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/geodezja/pracownia-mapy-numerycz/14835,Przyjmowanie-przekazywanych-rezultatow-wykonywanych-prac-geodezyjnych-i-kartogra.html
2020-07-14, 02:49

Przyjmowanie przekazywanych rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych celem dokonania weryfikacji pod względem kompletności, jak również weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii - zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego  

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (t. j. Dz. U.10. 193.1287 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn.9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
    i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011.263.1572).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.12.02.2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów
    topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz.U.2013. poz.383).

4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn.29.03.2011r. (Dz.U.2013.38.454 z póź. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
     zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924).

6. Ustawa z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze przestrzennej (DZ.U.10.76.489).

 

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym oraz plikami wygenerowanymi z roboczej bazy danych zapisanymi
    na nośniku informatycznym.

 Miejsce składania dokumentów:

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój 41. tel.48 36 20 565

Od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00

Opłaty

Bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy

Czynności weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii wykonywane są niezwłocznie.

Forma załatwienia sprawy

Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega weryfikacji.

Wyniki weryfikacji utrwalane są w protokóle weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Informacja o dokonanej weryfikacji przekazywana jest niezwłocznie wykonawcy drogą mailową.

Protokół  weryfikacji wykonawca odbiera  w miejscu składania dokumentów tj. pokój 41

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

1. Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji – przekazane przez wykonawcę zbiory danych lub inne materiały podlegają zwrotowi wraz z protokółem weryfikacji.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2014
Data modyfikacji : 30.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony