Urząd Miejski w Radomiu

Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

 Podstawa prawna   

  1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t. j. Dz. U.10. 193.1287 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty     

1. Wniosek

2. 3 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci  ( przyłączy ) na kopii aktualnej mapy zasadniczej

3. Orientacja w skali 1 : 5000

4. Dla wszystkich sieci uzbrojenia terenu i przyłączy znajdujących się w pasach drogowych uzgodnienie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji jako zarządcą dróg

5. Decyzje  o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy (w przypadku gdzie nie obowiązują szczegółowe plany zagospodarowania
    przestrzennego miasta)

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w przypadku terenów gdzie obowiązują miejscowe szczegółowe plany 
    zagospodarowania przestrzennego

7. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących  sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających sieciami

 

Miejsce składania dokumentów   

Referat Pracowni Mapy Numerycznej pok. 43 tel. 48 3620712
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 z wyjątkiem czwartków, w których odbywa się narada koordynacyjna

 

Opłaty   

Pobranie -  przed koordynowaniem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

 

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

 

Sposób zapłaty:

wpłata na konto Gmina Miasta Radom 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Termin załatwienia sprawy           

1.  Zgodnie z ark.35 § 3 KPA

 

 

Forma załatwienia sprawy            

1.  Potwierdzenie przyjęcia wniosku

2.  Zawiadomienie o terminie narady

3.  Adnotacja z informacją , iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej

4. Odpis protokołu narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika

 

 

Uwagi

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Kilińskiego 30

26-600 Radom

Pracownia Mapy Numerycznej

pokój nr 43 tel. 48 3620712

email: geodezja.zudp@umradom.pl

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 24.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry