Urząd Miejski w Radomiu

Procedura zgłaszania wewnętrznego przypadków naruszeń prawa  oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomiu

 

Podstawa prawna:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia
23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17)

2. Zarządzenie Nr 3128/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: wdrożenia „Procedury zgłaszania wewnętrznego przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomiu”

 

Procedura:

- umożliwia jawne, poufne, dokonywanie zgłoszeń,

- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,

- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

 

Przedmiot zgłoszenia:

naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

a) zamówień publicznych;

b) usług, produktów i rynków finansowych;

c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

e) bezpieczeństwa transportu;

f)  ochrony środowiska;

g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

h) bezpieczeństwa żywności i pasz;

i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

j) zdrowia publicznego;

k) ochrony konsumentów;

l) ochrony prywatności i danych osobowych;

m)    bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

n) interesów finansowych Unii Europejskiej;

o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

 

Kto może dokonać zgłoszenia:

osoba zatrudniona lub współpracująca z Urzędem Miejskim w Radomiu niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia  lub współpracy, dokonująca zgłoszenia  dotyczącego naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik,

- były pracownik, który powziął wiedzę na temat zgłaszanych naruszeń
w czasie trwania stosunku pracy;

- wolontariusz, stażysta,

- osoba z którą ma być nawiązany stosunek pracy, która uzyskała informację
o naruszeniu prawa w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- przedsiębiorca.

 

Sposób dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:

Biuro Kontroli

Urząd Miejski w Radomiu,

ul Kilińskiego 30

26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszenia – do rąk własnych”;

 • telefonicznie do wyznaczonego pracownika Biura Kontroli (nr tel. 48 36 20 808). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy,
 • poprzez wrzucenie pisma do dedykowanej skrzynki, zamieszczonej w holu budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. Skrzynka opróżniana jest systematycznie, co najmniej dwa razy w tygodniu. Z czynności tej sporządzany jest protokół.

Zgłoszenie może mieć charakter:

 • jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 • poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowymi oraz ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

 

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia jest wolne od opłat.

 

Wymagania formalne zgłoszenia:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

 • dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 • datę i miejsce sporządzenia;
 • dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 • opis naruszenia oraz  jego datę,
 • wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego
  i prywatnego adresu e-mailowego zgłaszającego, utworzonego specjalnie na ten cel.

Zgłoszenie winno być złożone na formularzu zgłoszenia naruszeń, stanowiącym załącznik Nr 1 do Procedury zgłaszania wewnętrznego przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia wyznaczony pracownik Biura Kontroli w terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Poniżej wzór formularza zgłoszenia naruszeń do pobrania.

 

Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania. Ww. osoby podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane naruszenia.

 

Termin udzielenia odpowiedzi zgłaszającemu:

Wyniki postępowania wyjaśniającego przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy od wpływu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym zostanie poinformowana osoba dokonująca zgłoszenia.

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2022
Data modyfikacji : 18.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Michalski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry