Urząd Miejski w Radomiu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

KOMUNIKAT

Informujemy, iż na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których lista opublikowana jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:( https://np.ms.gov.pl/aktualności/Komunikat.54)

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO

Urząd Miejski w Radomiu informuje, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta działają w sposób stacjonarny w lokalach usytuowanych przy ul. Reja 5 zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia numer 5113/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość/telefon, e-mail dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

tel. nr 509-145-170        (pon. – pt. w godz. 08.00-16.00 - porady prawne  są udzielane przez adwokatów)

tel. nr 509-015-211        (pon.czw.pt.  w godz. 10.00-18.00 oraz wt. śr. w godz. 12.00-20.00 - porady prawne są udzielane przez radców prawnych)

tel. nr 48-36-20-155        (pon. – pt. w godz. 10.00-18.00 – porady prawne  są udzielane przez radców prawnych z organizacji  pozarządowych)

tel. nr 48-36-20-309             (pon. – pt. w godz. 12.00-20.00 – porady prawne  są udzielane przez radców prawnych z organizacji pozarządowych)

oraz pisząc na adres e-mail : adwokat@umradom.pl oraz radca.prawny@umradom.pl

Wniosek do pobrania w zakładce bip - Załatw sprawę – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2492)

    Zarządzenie Nr 5113/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Radomia w 2024r.

Kto może uzyskać pomoc:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres udzielanej pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

    2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

    3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację lub

    4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postanowieniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finiszowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskiej obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Termin załatwienia sprawy:

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc de minimis przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;

 - oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym ww. okresie, wzór oświadczenia

 - informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312, nr 254, poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Forma załatwienia sprawy:

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Uwagi:

Informacje i zapisy :  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48-36-20-194,  48-36-20-195 (w godzinach pracy Urzędu)

Na terenie miasta funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.01.2016
Data modyfikacji : 19.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry