Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenie na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.202 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1605)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z załącznikami

 

Załączniki

1. kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,

2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,

4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

6. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

7. cennik (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

8. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych).

 

Zmiana zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia wraz dokumentami potwierdzającymi zmianę nazwy, siedziby, adresu przedsiębiorcy, zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia wraz wykazem pojazdów i rozkładem jazdy.

 

Wygaśnięcie zezwolenia

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał zezwolenia,

2. oryginały wypisów z zezwolenia,

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Ratusz - pokój 1 (parter)

tel.  (48) 36-20-312, (48) 36-20-461, 48 36 20 875

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne. Dostępna jest na platformie ePUAP - adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP

Opłaty

A. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

1. dla przewozu regularnego:

a. okres ważności zezwolenia do 1 roku:
- obszar gminy - 100 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 350 zł

b. okres ważności zezwolenia do 2 lat:
- obszar gminy - 150 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 400 zł

c. okres ważności zezwolenia do 3 lat:
- obszar gminy - 200 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 450 zł

d. okres ważności zezwolenia do 4 lat:
- obszar gminy - 250 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 550 zł

e. okres ważności zezwolenia do 5 lat:
- obszar gminy - 300 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 600 zł

2. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt A,

B. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

C. za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

D. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

E. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. C-E, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

F. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

G. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

H. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

I. za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia,

J. za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

 

Opłaty można dokonać:

- w opłatomacie, parter, obok portierni, Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Opłaty skarbowej można dokonać;

na rachunek:  Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

Forma załatwienia sprawy

Zezwolenie

Odbiór zezwolenia - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Ratusz - pokój 102 (I piętro), Rynek 1, 26-610 Radom w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry