Urząd Miejski w Radomiu

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 919),

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 713).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1584)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wraz z załącznikami

 

Załączniki

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,

3. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym (kopia poświadczona przez notariusza do wglądu),

4. dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.
Sytuację finansową potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, lub własność nieruchomości.

 

Zmiana licencji:

Wniosek o zmianę licencji wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę.

 

Wygaśnięcie licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko ds. Uprawnień Transportowych

Ratusz - pokój 5 (parter)

tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

fax. (48) 36-20-625

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

- za wydanie licencji (ze względu na okres ważności z licencji liczony w latach):
od 2 do 15 – 800 zł,
powyżej 15 do 30 – 900 zł,
powyżej 30 do 50 – 1000 zł,

- za zmianę licencji – 10% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, a w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję – 5 % opłaty jak za wydanie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty jak za udzielenie licencji,

 

Opłaty można dokonać:

- we wpłatomacie Urząd Miejski w Radomiu Rynek 1 (Ratusz)

- w kasie bezgotowkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Opłaty skarbowej można dokonać;

na rachunek:  Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

 

Forma załatwienia sprawy

Licencja

Odbiór licencji - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Ratusz pokój 5 (parter), Rynek 1, 26-610 Radom w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Baran Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry