Urząd Miejski w Radomiu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 919)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2463).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
wraz z załącznikami

Załączniki

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

 

2. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

 

3. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

 

4. wykaz pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów, spełniających wymagania określone w ustawie prawo o ruchu drogowym (do wglądu oryginał dowodu rejestracyjnego) a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem,

 

5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie /zmianę licencji i wypisów,

 

6. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika),

 

7. dowód uiszczenia opłaty za licencję i wypisy,

 

8. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji wraz z załącznikami.

 

Wygaśnięcie licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. oryginały wypisów z licencji,

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić
z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości lub w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres, na jaki zawiesza wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,

- zwrócić do organu wypisy z licencji.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko ds. Uprawnień Transportowych

Ratusz - pokoje 1, 5 (parter)

tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

fax. (48) 36-20-625

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

- za wydanie licencji (ze względu na okres ważności licencji liczony w latach):

od 2 do 15 – 320 zł,

powyżej 15 do 30 – 380zł,

powyżej 30 do 50 – 450 zł,

- za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% kwoty jak za wydanie licencji,

- za zmianę licencji – 10% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji – 5% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji – 11% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji w przypadkach innych niż wyżej określone – 1% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – 5 % opłaty
jak za wydanie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty
jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty
jak za udzielenie licencji.

 

Opłaty można dokonać:

- we wpłatomacie Urząd Miejski w Radomiu Rynek 1 (Ratusz)

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Opłaty skarbowej można dokonać:

na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

 

Forma załatwienia sprawy

Licencja

Odbiór licencji - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie można złożyć w Biurze Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń, pok. nr 5 Rynek 1 (Ratusz), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Baran Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry