Urząd Miejski w Radomiu

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjnezwiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2463).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). 

5. Uchwała Nr 638/98 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie oznakowania zewnętrznego bocznego taksówek wykonujących przewozy na terenie Gminy Miasta Radomia. Tekst Uchwały na dole strony.

6. Uchwała Nr 161/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 września 1999 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami, obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia. Tekst Uchwały na dole strony.

7. Uchwała Nr 249/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref tych cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Radomia. Tekst Uchwały na dole strony.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji i wypisów  na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Radomia wraz z załącznikami.

Załączniki*

1. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa  w art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

2. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

3. oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy o transporcie drogowym,

4. kserokopie: aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (oryginał do wglądu),

5. kserokopia prawa jazdy przedsiębiorcyosobiście wykonującego przewozy (oryginał do wglądu),

6. wykaz pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów - do wglądu oryginał krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, z adnotacją TAXI a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (oryginał do wglądu),

7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy
o transporcie drogowym,

8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów,

9. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika). 

Zmiana licencji/wypisu z licencji

Wniosek o zmianę licencji/wypisu wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

Zrzeczenie się licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA:

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 01.01.2020 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r. Przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1180) (przed dniem 31.12.2022 r.) przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o dostosowanie posiadanej licencji do wymogów określonych w przywołanej ustawie.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać zmiany danych na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji nie później, niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres na jaki zawiesza wykonywanie transportu,

- zwrócić do organu licencję lub

 - wypisy – w liczbie odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.

 

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko ds. Uprawnień Transportowych

Ratusz - pokoje 1,  5 (parter), Rynek 1, 26-610 Radom
 

tel.  48 36 20 312, 48 36 20 461, 48 36 20 875

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

 Za udzielenie licencji i wypisu(ów):

1. Za udzielenie licencji na obszar gminy:

- okres od 2 do 15 lat – 200 zł,

 

- okres powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,

 

- okres powyżej 30 do 50lat – 300 zł,

 

2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% kwoty jak za wydanie licencji.

 

3. Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty stanowiącej podstawę opłaty jak za udzielenie licencji.

 

4. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się za każdy wypis opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie licencji.

 

5. Za wydanie wypisu z licencji w przypadkach innych niż wyżej określone pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

 

6. Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – 5 % opłaty jak za wydanie licencji.

 

 

Za wydanie wtórnika licencji,

- w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

- w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

Opłaty można dokonać:

- we wpłatomacie Urząd Miejski w Radomiu Rynek 1 (Ratusz)

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Opłaty skarbowej można dokonać;

na rachunek:  Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Forma załatwienia sprawy

Licencja (decyzja).

Odbiór licencji - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Działalności Gospodarczej, Ratusz - pokój 5 (parter),  Rynek 1, 26-610 Radom, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.01.2020
Data modyfikacji : 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Baran Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry