Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja stowarzyszeń

Podstawowe informacje dotyczące stowarzyszeń.

Rodzaje stowarzyszeń:

A) stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (z możliwością tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych)

B) stowarzyszenia zwykłe


Ad A) Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zakładając jakąkolwiek organizację społeczną musimy wiedzieć jakim celom ma ona służyć. Cele stowarzyszenia powinny służyć szeroko pojmowanym celom społecznym (kulturalnym, zdrowotnym, oświatowym, dobroczynnym itd.). Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny żaden majątek, konieczne jest natomiast co najmniej siedem osób. Muszą to być obywatele polscy, posiadający prawa publiczne oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo głosu na walnym zebraniu oraz mogą wybierać i być wybierani do władz stowarzyszenia. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Etapy powstawania stowarzyszenia

1) Zebranie założycielskie
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu dokonuje się spisu członków założycieli i podejmuje uchwały min.:
- o powołaniu organizacji; o wyborze Komitetu Założycielskiego lub wyborze władz tj.: Zarządu, Komisji Rewizyjnej; o przyjęciu statutu.

Statut powinien określać w szczególności: a) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; b) teren działania i siedzibę stowarzyszenia; c) cele i sposoby ich realizacji; d) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; e) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje (statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość; w takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji); f) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych; g) warunki ważności uchwał stowarzyszenia; h) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją; i) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; j) zasady dokonywania zmian statutu; k) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne określa w statucie: a) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; b) strukturę terenowej jednostki organizacyjnej; c) organy w tym zarząd oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania; d) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia.

Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia. Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący, podając skład zarządu, adres siedziby oraz powinien załączyć statut.

2) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

O wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek składa zarząd. Do wniosku należy dołączyć: statut, listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru władz stowarzyszenia oraz adres siedziby stowarzyszenia. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. O wpisie stowarzyszenia do rejestrów Sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący.

Organem nadzorującym działalność stowarzyszeń na terenie Radomia jest Prezydent Miasta Radomia. Ewidencja stowarzyszeń prowadzona jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.


Dane teleadresowe Sądu, w którym należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:

(Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres):

 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

 

Biuro podawcze KRS

nr tel.: 48 81 464 87 81

nr tel.: 48 81 464 87 00

 

Formularze:

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

FORMULARZE dostępne są w Biurze Podawczym oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

 

Formularze muszą być wypełnione czytelnie (zasada drukowanych liter), a także właściwie podpisane.

 

 

REGON i NIP
Od 01.12.2014 r. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS otrzymuje numer REGON i NIP, bezpośrednio po zamieszczeniu go w rejestrze podmiotów.

 

Ad 2. Stowarzyszenie zwykłe - podstawowe informacje

Uproszczona formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie ich w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania osób będących w jego władzach.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i umieszczana na stronie Urzędu Miejskiego w Radomiu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rejestracja Stowarzyszenia Zwykłego - wymagane dokumenty:

a) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w załączeniu);

b) regulamin działalności;

c) lista założycieli, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;


Wniosek dotyczący wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz wszelką dokumentację dotyczącą działalności stowarzyszeń należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na niżej podany adres:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9

26-600 Radom

pok. nr 210 (I klatka II piętro)

nr tel. 48 36 20 585

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320)

Metadane

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry