Urząd Miejski w Radomiu

Informacje o sposobie załatwiania spraw drogą elektroniczną

Wniosek elektroniczny może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl
Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Zalecane parametry dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca:

  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB,
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB * liczba stron załącznika typu PDF.

Zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:

  • przestrzeń barw: greyscale lub RGB,
  • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli,
  • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100.

Wniosek powinien być opatrzony:

  • podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji, albo
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym - określonym we wzorze wniosku jako podpis właściciela pojazdu.

Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Wniosek podpisać można za pomocą :

- profilu zaufanego ePuap lub

 - bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym . Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat.

Jednocześnie uzupełnianie dokumentów a następnie ich wydawanie przez Organ może być dokonywane, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Szczególowe informacje dotyczące poszczególnych procedur, wysokości opłat, numeru konta na które nalezy dokonać wpłaty  dostępne są w zakładce Załatw sprawę -> Rejestracja pojazdów dostępnej pod adresem http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/rejestracja-pojazdow

Poniżej zamieszczono opis procedury obowiązującej w związku ze złożeniem wniosku drogą elektroniczną – stanowiącej załącznik Nr 1A do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t Dz. U z 2019r. poz. 2130 ze zm.)

Przebieg procedury w przypadku wniosku o rejestrację pojazdu złożonego przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

Lp.

Przedmiot wniosku

Przebieg procedury

1

2

3

1

Rejestracja pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując
i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów
i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu
i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji
o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Metadane

Data publikacji : 16.03.2020
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry