Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika Karty pojazdu

 

Wymagane dokumenty

W przypadku utraty karty pojazdu/ zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny
 • Oświadczenie właściciela o utracie karty pojazdu pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.
 • Dotychczasowa zniszczona karta pojazdu .
 • Polisa OC.

W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

 • Wypełniony wniosek.
 • Pisemna informacja wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu:

 • Wypełniony wniosek.
 • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji.
 • Stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku wydania wtórnika karty pojazdu dla pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

 Opłaty

 • 75,50 zł - opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu;.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM

 

 • 17,00 zł -opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37, tel. (48) 36-20-352

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r poz. 1000).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U.  2014 r. poz. 451);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r poz. 451).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016r poz. 689 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 1084 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 poz. 1288).

 

Metadane

Data publikacji : 25.07.2019
Data modyfikacji : 25.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry