Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa/napędu pojazdu

 

W przypadku, kiedy pojazd jest napędzany wodorem, energią elektryczną (ale nie jest pojazdem hybrydowym) gazem lub gazem ziemnym, istnieje możliwość wydania nalepki określającej rodzaj paliwa. To oznaczenie można uzyskać bezpłatnie po wypełnieniu wniosku.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o wydanie nalepki
  • Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Nalepki wydawane są bez opłat

  • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

Miejsce składania dokumentów             

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, pokój nr 37

tel. (48) 36-20-352 lub (48) 36-20-517

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2018r., poz. 1990 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (D. U. z 2018r. poz. 317);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (D.U. z 2018 r.  poz. 893).

Metadane

Data publikacji : 19.07.2019
Data modyfikacji : 19.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry