Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja profesjonalna

Rejestracja profesjonalna pojazdów

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację profesjonalną pojazdu.
 • Jeden z poniższych dokumentów:
     - oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,      
     - kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
     - oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 • w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu;
 • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną że:
      - każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
       - będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
       - blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot;
 • dowód wniesienia opłaty;
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu);

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty.

1. Za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – 100,00 ZŁ.

2. Za wydanie:
* kompletu profesjonalnych tablic samochodowych - 80,00 zł.
* jednej profesjonalnej tablicy samochodowej - 40,00 zł.
* profesjonalnej tablicy motocyklowej - 40,00 zł.
* profesjonalnej tablicy motorowerowej- 30,00 zł.
* blankietu dowodu rejestracyjnego- 10,00 zł
* kompletu znaków legalizacyjnych- 12,50 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:
* profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
* zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16124032 591111000029892376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

Miejsce składania dokumentów             

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, pokój nr 15

tel. (48) 36-20-394 lub (48) 36-20-481

Tryb odwoławczy        

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2018r., poz. 1990 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1000);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084 ze zm);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1288);
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. 2019 r., poz. 546).

Inne informacje

W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony jest obowiązany zwrócić staroście blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne, z wykorzystaniem dokumentu zwrotu.
 
Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony złoży staroście wniosek o wydanie kolejnej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, starosta, wydając tę decyzję, wydaje temu podmiotowi, nieodpłatnie, niewykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne. Po tym okresie zwrócone profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne starosta może wydać odpłatnie innemu podmiotowi uprawnionemu, który złożył wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, za zgodą tego podmiotu.

 

Metadane

Data publikacji : 17.07.2019
Data modyfikacji : 18.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry