Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych

 

Numer nadwozia, podwozia lub ramy to nadana przez producenta lub organ rejestrujący kombinacja znaków przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby dany pojazd mógł być jednoznacznie zidentyfikowany.

Cechy identyfikacyjne:

 1. nadaje i umieszcza producent.
 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
  • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
  • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
  • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
  • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.​

Okoliczności, o których mowa w pkt. 2, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dcyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych.
 2. Opinia rzeczoznawcy samochodowego.

W przypadku wydania decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji
 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Tryb odwoławczy    

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37, tel. (48) 36-20-352

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r poz. 1000).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r poz. 2355 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zm).

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2015
Data modyfikacji : 04.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry