Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic (y) rejestracyjnej (ych)

 

Wymiany / wtórnik tablic rejestracyjnych dokonuje się ze względu na zagubienie, kradzież lub zniszczenie.

 

Wymagane dokumenty

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych:

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek.
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 4. Polisa OC.
 5. Tablice rejestracyjne (zniszczone).
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych (w przypadku kradzieży).
 7. Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y (w przypadku zagubienia).

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku zniszczenia i kradzieży tablic).

 

Opłaty

 • samochód - 185,50 zł
 • motocykl  – 126,50,00 zł
 • motorower - 116,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 126,50 zł

W przypadku wtórnika tablicy rejestracyjnej:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.
 2. Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y.
 3. Polisa OC.

 

Opłaty

 • samochód  - 1 szt. - 53,00 zł. 2 szt. - 93,00 zł.
 • motocykl  – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy – 53,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37, tel. (48) 36-20-352

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r poz. 1000).
 4. Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018r poz. 473 ze zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r poz. 2355 ze zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zm).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r poz. 451).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016r poz. 689 ze zm).
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 1084 ze zm).
 10. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 poz. 1288).

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2015
Data modyfikacji : 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry