Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

 

Wymiany dowodu rejestracyjnego dokonuje się ze względu na:

 1. Brak miejsca na wpisy kolejnego badania technicznego.
 2. Zmiany miejsca zamieszkania nie powodującej zmiany miejscowej Urzędu.
 3. Zmiany parametrów technicznych, konstrukcyjnych, nazwiska itp.

UWAGA:

Gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę z przeglądu, to nie musisz wymieniać dowodu rejestracyjnego. Podczas przeglądu diagnosta wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów termin nowego badania, a dodatkowo wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. To zaświadczenie zastępuje pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym (w przypadku, gdy nie ma już miejsca na jej umieszczenie).

Jeśli jednak chcesz wymienić dowód z powodu braku miejsca na pieczątki, to oczywiście możesz to zrobić. Wypełnij wówczas wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go na miejscu.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Badanie techniczne (jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania).
 • Polisa OC.
 • Inne ( np. akt małżeństwa).

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie ustanowiono pełnomocnika (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 1. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.
 2. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.

W przypadku 1 i 2 organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

 

Opłaty

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź kartą bezpośrednio na stanowiskach obsługi. Płatność gotówką możliwa jest we wpłatomacie znajdującym się w Urzędzie.

 • 73,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego.

 

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź kartą bezpośrednio na stanowiskach obsługi. Płatność gotówką możliwa jest we wpłatomacie znajdującym się w Urzędzie.

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37, tel. (48) 36-20-352

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 poz. 735 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 100).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 poz. 1857).

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2015
Data modyfikacji : 12.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry