Urząd Miejski w Radomiu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Karta Pojazdu (jeżeli była wydana)
 4. Tablice rejestracyjne.

W przypadku czasowego wycofania z ruchu pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 1. 80 zł - wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2  miesięcy.
 2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:
 • 4,00 zł - od 3 do 12 miesięcy
 • 2,00 zł - od 13 do 24 miesięcy
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

PEKAO SA II O/RADOM

16124032 591111000029892376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

Bank PEKAO SA II O/RADOM

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

 

Miejsce składania wniosków

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 37,

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem tel.: (48) 36-20-352

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia        decyzji stronie.

 

Uwagi

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy/naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.


Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r poz. 1000).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r poz. 2355 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r nr 285 poz. 2856 ze zm).

Metadane

Data publikacji : 11.02.2015
Data modyfikacji : 15.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry