Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

 

Rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę;
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP;
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – w przypadku nowego pojazdu.
 • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie może być złożone na fakturze) –dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e (jeśli podlega).
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce.
 • Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nie posiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Opłata za czasową rejestrację pojazdu (wywozową) wynosi w przypadku:

 • samochodu – 112,00 PLN
 • przyczepy – 65,75 PLN
 • motocykla i ciągnika rolniczego – 65,75 PLN
 • motoroweru – 55,75 PLN

Opłata za czasową rejestrację (przejazdową) pojazdu wynosi w przypadku:

 • samochodu - 62,00 PLN
 • przyczepy - 40,75 PLN
 • motocykla i ciągnika rolniczego - 37,75 PLN
 • motoroweru - 37,75 PLN

Opłaty można wnosić przelewem na konto:

 

16124032591111000029892376

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

 

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15, tel. (48) 36-20-394  lub (48) 36-20-481

 

Tryb odwoławczy       

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 ze zm).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r poz. 1000).
 4. Ustawa o Recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018r poz. 578)
 5. Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018r poz. 473 ze zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r poz. 2355 ze zm).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zm).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r poz. 451).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016r poz. 689 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 1084 ze zm).
 11. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 poz. 1288).

Metadane

Data publikacji : 10.02.2015
Data modyfikacji : 18.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry