Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

 

Rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę;
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP;
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – w przypadku nowego pojazdu.
 • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie może być złożone na fakturze) –dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e (jeśli podlega).
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce.
 • Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nie posiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych.

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Opłata za czasową rejestrację pojazdu (wywozową) wynosi w przypadku:

 • samochodu – 112,00 PLN
 • przyczepy – 65,75 PLN
 • motocykla i ciągnika rolniczego – 65,75 PLN
 • motoroweru – 55,75 PLN

Opłata za czasową rejestrację (przejazdową) pojazdu wynosi w przypadku:

 • samochodu - 62,00 PLN
 • przyczepy - 40,75 PLN
 • motocykla i ciągnika rolniczego - 37,75 PLN
 • motoroweru - 37,75 PLN

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź kartą bezpośrednio na stanowiskach obsługi. Płatność gotówką możliwa jest we wpłatomacie znajdującym się w Urzędzie.

 

16124032591111000029892376

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź kartą bezpośrednio na stanowiskach obsługi. Płatność gotówką możliwa jest we wpłatomacie znajdującym się w Urzędzie.

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

 

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15, tel. (48) 36-20-394  lub (48) 36-20-481

 

Tryb odwoławczy       

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Ustawa o Recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018r poz. 578).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022r poz. 1847).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 poz. 1857).

Metadane

Data publikacji : 10.02.2015
Data modyfikacji : 09.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry