Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja Pojazdów – informacje podstawowe

 

 

 • Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
  • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 • Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie będącego pojazdem nowym, jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
 • W przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowango na terenie RP właściciel pojazdu podlega karze w wysokości od 200 zł do 1.000zł. Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo do wniesienia odowłania do Smorządowego Kolegium Odwołwaczego w Radomiu.
   
 • W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.
   
 • Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
   
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
   
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nie posiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) –osoba fizyczna;
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

Adres siedziby:

 • ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

Telefony

 • rejestracja pojazdów – pokój 15 - (48) 36-20-394, (48)36-20-481.
 • wydanie dowodu rejestracyjnego – pokój 14 - (48) 36-20-373
 • wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego, zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowanie, zmiany itp.  – pokój 37, (48) 36-20-352

 

Faks: (48) 36-20-518

 

Kontakt e-mail:   rejestracjapojazdow@umradom.pl lub komunikacja@umradom.pl

 

Sekretariat Wydziału: Justyna Osowska, pokój nr 2, tel. (48) 36-20-517

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Malmon, pokój nr 2, tel. (48) 36-20-517

 

Kierownik Referatu: Dariusz Walasek, pokój nr 13, tel. (48) 36-20-342

 

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek: 730 - 1615

wtorek - piątek: 730 - 1500

Godziny pracy:

poniedziałek: 730 - 1630

wtorek - piątek: 730 - 1530

Metadane

Data publikacji : 10.02.2015
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry