Urząd Miejski w Radomiu

Informacje o sposobie załatwiania spraw drogą elektroniczną

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia składany w postaci elektronicznej dotyczy w szczególności następujących spraw:

 1. potwierdzenia kwalifikacji;
 2. przywrócenia cofniętego pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 5. wydania prawa jazdy;
 6. wydania wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 7. wydania wtórnika prawa jazdy;
 8. zwrotu zatrzymanego pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 9. zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.

Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami niezbędne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca zamieszczonej pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Wniosek podpisać można za pomocą :

- profilu zaufanego ePuap lub

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Zalecane parametry dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca:

Zalecane parametry dla zdjęcia:

 • plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • przestrzeń barw: sRGB,
 • głębia kolorów: 24 bity,
 • rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
 • rozmiar pliku nie większy niż 100 KB,
 • kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

 Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

 • skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem,
 • przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości),
 • rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli,
 • kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu posiadanego prawa jazdy (obydwie strony):

 • skan w formacie JPEG,
 • przestrzeń barw: greyscale lub sRGB,
 • rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli,
 • rozmiar pliku nie większy niż 200 KB,
 • kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu potwierdzenia wpłaty:

 • skan w formacie JPEG,
 • przestrzeń barw: greyscale lub sRGB,
 • rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli,
 • rozmiar pliku nie większy niż 200 KB,
 • kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry skanu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku utraty ważności uzyskanego dotychczas dokumentu):

 • skan w formacie JPEG,
 • przestrzeń barw: greyscale lub sRGB,
 • rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli,
 • rozmiar pliku nie większy niż 200 KB,
 • kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Załącznik w formacie PDF:

 • rozmiar pliku nie większy niż 200 kB * liczba stron załącznika typu PDF.

Do elektronicznego wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza:

 • zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy o kierujących pojazdami i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat,
 • dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową,
 • wymagane dokumenty zostały szczegółowo wymienione przy opisach poszczególnych spraw realizowanych przez referat praw jazdy i ewidencji kierowców Wydziału Komunikacji.

Ponadto osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, jest zobowiązana przesłać do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe:

 • fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane,
 • oraz oryginał zgody rodzica lub opiekuna dla osoby, która nie ukończyła 18 lat na uzyskanie prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

Organ potwierdza przesłane drogą elektroniczną kopie orzeczeń oraz zgody rodzica lub opiekuna za zgodność z oryginałem, a następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Szczególowe informacje dotyczące poszczególnych procedur dostępne są w zakładce Załatw sprawę -> Prawo jazdy dostępnej pod adresem http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/prawo-jazdy

Metadane

Data publikacji : 16.03.2020
Data modyfikacji : 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Malmon Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry