Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;
oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane

3. Wyrażną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5cm (pozycja frontalna)

4. Zgoda rodzica lub opiekuna- jeżeli jest wymagana

5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy-jeżeli posiada

6. Do wglądu dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (48) 36-20-472

 

Opłaty:   

za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

Istnieje możliwość dokonania opłaty za prawo jazdy oraz opłaty  skarbowej kartą płatniczą - przy stanowiskach obsługi. Do każdej transakcji będzie naliczona opłata w wysokości 2 zł.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę.

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę. Po zdanym egzaminie państwowym zostaje przekazana elektronicznie informacja do Referaty Praw Jazdy UM Radom. Po dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazdy zostaje złożone zamówienie na dokument  w PWPW.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry