Urząd Miejski w Radomiu

Wpis, rozszerzenie wpisu i zmiany we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu, lub zmiana we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu, lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

- dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

- wnioskodawca zna i spełnia warunki do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

1) Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – 412 .

2) Opłata skarbowa za rozszerzenie wpisu (zakresu badań technicznych) do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – 206 zł.

3) Pozostałe zmiany w rejestrze - bez opłat.

4) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

5) Opłata skarbowa za wydanie aktualnego zaświadczenia – w przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców powodujących zmianę danych zawartych w zaświadczeniu (z wyłączeniem wpisu do rejestru i rozszerzenia zakresu tego wpisu) - 17zł.

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Forma załatwienia:

1) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu / rozszerzeniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2) Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu / rozszerzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

 

Termin załatwienia:

1) Do 7 dni.

2) Decyzja o odmowie dokonania wpisu – w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry