Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie pisemnej umowy dzierżawy gruntów, zawartej co najmniej na 10 lat, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

  1. Podstawa prawna:
  1. Art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U.2020.174).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2020.1546).


II.     Wymagane dokumenty:
 

  1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie).

 

  1. Oryginał zawartej umowy dzierżawy gruntów.

 

 

III.    Opłaty:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy gruntów nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej.

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
 

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

 

V. Forma załatwienia sprawy:

 

  1. Na wniosek zainteresowanej osoby Prezydent Miasta Radomia jest obowiązany stwierdzić zawarcie pisemnej umowy dzierżawy gruntów, zawartej co najmniej na 10 lat, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w KRUS.

 

  1. Jeżeli Prezydent Miasta Radomia nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia, wyda postanowienie o odmowie wydania tego zaświadczenia.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 

VII. Tryb odwoławczy:
 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie
7  dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VIII. Uwagi:

 

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 333), jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

IX. Prowadzący sprawę:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 313, tel. 48 36 20 690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pietraszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Renata Czyż

Opcje strony

do góry