Urząd Miejski w Radomiu

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu

Przyjmowanie oświadczeń podmiotu zobowiązanego do opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 

I Podstawa prawna:

 
 1. art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).
 2. art. 552 ust. 2b  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).
 3. § 1 pkt 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (tj. Dz. U. 2022 poz. 2438)

 

II Wymagane dokumenty:

 

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 

 III.       Opłaty skarbowe:

 1. Złożenie oświadczenia przez podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – nie podlega opłacie
 2. 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy
  o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Dowód zapłaty
  należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków; Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.         Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

  IV.        Miejsce składania dokumentów:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

  V.    Forma załatwienia sprawy:

               Przyjęcie oświadczenia.

  VI. Termin załatwienia sprawy:

             Nie podlega.

 VII.   Tryb odwoławczy:

              Nie podlega.

  VIII.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej pok. 301, telefon 48 36 20 249.

  IX.    Informacje dodatkowe:

Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień   przypadający na koniec każdego kwartału.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem 
  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naliczenia opłaty za usługi wodne
  w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO
  (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 2. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5 - 6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 4. obowiązek prawny wynikający z art. 272 ust 22 i ust. 23, art. 298 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest naliczenie opłaty za usługi wodne - zmniejszeni naturalnej retencji terenowej oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj.:
 1. kategoria archiwalna B10
 2. po 10 latach licząc od 1 stycznia roku następującego po roku załatwienia sprawy dokumentacja podlega trwałemu usunięciu lub zniszczeniu.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., proszę o kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry