Urząd Miejski w Radomiu

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu

Przyjmowanie oświadczeń podmiotu zobowiązanego do opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 

I Podstawa prawna:

 
 1. art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8, art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
 2. art. 552 ust. 2b (art. 1 pkt 38 znowelizowanej ustawy Prawo wodne Dz. U. 2018 poz. 1722)
 3. § 1 pkt 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502)

 

II Wymagane dokumenty:

 

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (do pobrania ze strony:    

 

 http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-rolnictwa lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu).

 

 III.       Opłaty skarbowe:

 1. Złożenie oświadczenia przez podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – nie podlega opłacie
 2. 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy
  o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Dowód zapłaty
  należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub
na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków; Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.                   Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie
z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

  IV.        Miejsce składania dokumentów:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

  V.    Forma załatwienia sprawy:

               Przyjęcie oświadczenia.

  VI. Termin załatwienia sprawy:

             Nie podlega.

 VII.   Tryb odwoławczy:

              Nie podlega.

  VIII.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej pok. 301, telefon 48 36 20 249.

  IX.    Informacje dodatkowe:

Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień   przypadający na koniec każdego kwartału.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

 1. art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8, art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
 2. art. 552 ust. 2b (art. 1 pkt 38 znowelizowanej ustawy Prawo wodne Dz. U. 2018 poz. 1722)
 3. § 1 pkt 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502)

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry