Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych

I. Podstawa prawna

 • art. 51, art. 52, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.136), zwana dalej ustawą o systemie handlu uprawnieniami
 • rozporządzenie Komisji (UE) NR 601/2012 z dnia  21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12.07.2012 r., str. 30), zwane dalej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012

II. Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający informacje określone w art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego   adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem

2. Kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799. ze zm.), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada.

3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4. Plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa  w tym przepisie, w postaci papierowej i postaci elektronicznej.

5. Plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (szczegóły w punkcie III).

7. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ww. pkt 4 i 5 składa się w dwóch egzemplarzach.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy o systemie handlu emisjami;
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2. ww. ustawy o systemie handlu emisjami, w postaci papierowej i elektronicznej.

III. Opłaty skarbowe

 82,- zł - za wydanie zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 ppkt c  ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1044 ze zm.)  oraz  część III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) opłata skarbowa wynosi 17 zł.   na podstawie  art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone  w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U.2020 poz.256 ze zm.).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

   Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejskiw Radomiu, Wydział Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

IV. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 48 36 20 692

VI. Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej - w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

VII. Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna 

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydawania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze);
 • obowiązek prawny wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 • obowiązek prawny wynikający z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (t. j.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396   z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy

       5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

służby, organy administracji publicznej, państwowe  i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych

       6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie  z terminami wskazanymi dla
       poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
       organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

       7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2016
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Kolasa
Osoba udostępniająca informację:
Robert Kolasa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry