Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.


I. Podstawa prawna:
1. Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. Dz.U. 2023.1356 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023.2111).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023.775 ze zm.).


II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie) zawierający:
• wskazanie położenia lasu (np.: nr działki, ark. mapy, ulicę)
• uzasadnienie wystąpienia szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu zmiany lasu na użytek rolny
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


III. Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny – 10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej oraz części I ust. 53 załącznika do tej ustawy.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.


VI. Termin załatwienia sprawy:
• Do 1 miesiąca. • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VIII. Uwagi:
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o zmianie lasu na użytek rolny, wydawana na podstawie ustawy o lasach, została zaliczona do kategorii decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zwanej w skrócie : decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach? Decyzje wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska


IX. Prowadzący sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa
pok. 316, tel. 48 36 20 704


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2,
  art. 14a ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1356 z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • dla 6163 i 6164 kategoria archiwalna BE10, po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 • dla 6162 kategoria archiwalna A, po 25 latach akta przekazywane są do archiwum państwowego.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.02.2016
Data modyfikacji : 06.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry