Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji


I. Podstawa prawna:
1. Art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U.  2022.2409 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2023.2111).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2023.775 ze zm.).


II. Wymagane dokumenty:
Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
1. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy – w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Projekt zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem wraz z:
• zaznaczoną graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem czerwonym) powierzchnią gruntu do wyłączenia
• obliczoną powierzchnią inwestycji (z uwzględnieniem powierzchni klasy i użytku gruntu do wyłączenia).
3. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej przed planowaną inwestycją.
4. Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko jeden z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję.
5. Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
6. W przypadku wniosków składanych przez osobę prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.


III. Opłaty: 1. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust 44 kol. IV pkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.


VI. Termin załatwienia sprawy: • do 1 miesiąca. • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych


VII. Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VIII. Uwagi: 1. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 2. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego:
• do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
• do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.


IX. Prowadzący sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa
pok. 316, tel. 48 36 20 704


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze)
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 11, art. 15  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2409 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie ochrony gruntów rolnych zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • kategoria archiwalna BE10,
 • po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego
  w pkt 3.

 

Metadane

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 03.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry