Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1469 ze zm.)
 • Uchwała Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. Maz z 2009 r. nr 154 poz. 4590)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

II.  Wymagane  dokumenty:

 1. Wniosek  – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie)

Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zezwolenia, przedkłada kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ww.  uchwale Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r., poświadczone za zgodność z oryginałem, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

 1. dokument potwierdzający zarejestrowanie  działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym   wnioskowanej działalności,
 2. dokument potwierdzający dysponowanie miejscem postojowym i pomieszczeniem magazynowym,
 3. dokument potwierdzający posiadanie urządzeń do wyłapywania zwierząt,
 4. dokument potwierdzający dysponowanie przynajmniej jednym środkiem transportu przystosowanym
  do bezpiecznego przewozu zwierząt,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
  lub społeczne,
 7. decyzja powiatowego lekarza weterynarii dopuszczająca pojazd(y) do przewozu zwierząt,
 8. dokument potwierdzający zapewnienie w razie potrzeby wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną,
 9. umowę ze schroniskiem dla zwierząt, potwierdzającą możliwość umieszczania zwierząt po wyłapaniu,
 10.  zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające kwalifikacje personelu
  i kierowcy do wyłapywania i przewozu zwierząt.

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.  

III. Opłaty:

 • Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia – 616 zł  na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust 44 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 • Opłata skarbowa od zmiany zezwolenia – 308 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 46 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 • Oplata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Radomiu (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:  

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:  

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa

Pok. 339, Tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

IX. Uwagi:

* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku).

 

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie

Metadane

Data publikacji : 19.07.2013
Data modyfikacji : 03.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry