Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wydanie  pozwoleń na wytwarzanie odpadów

 I. Podstawa prawna.

Art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.183, art.184,  art.378 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( j.t. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź.zmianami)

II. Wymagane dokumenty

Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji:

1) o masie powyżej 1Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;

2) o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii przemysłowej.

We wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymaganie przewidziane  dla wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub/i  przetwarzania odpadów na podstawie  art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach ( Dz.U. z 2019 r. poz.701 z póź.zmianami)

1. Wniosek prowadzącego instalację zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji ( np.: akt własności, umowa dzierżawy),
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7)  opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych
- w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
11) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
12) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
13) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
14) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
15) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku  wniosku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
16) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (maksymalnie do 10 lat)
17) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
18) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości
– ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów,
19) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
20) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
21) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
22) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
23) informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art.143 ustawy Prawo ochrony środowiska – dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych.

2. Załączniki:

 1. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 2. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620);
  -przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 3. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – uzgadniające operat przeciwpożarowy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;
 4. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 5. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach – w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  -wymóg nie dotyczy przypadku, gdy zbieranie lub przetwarzanie obejmuje wyłącznie odpady obojętne. Wtedy należy poinformować o właściwościach odpadów, w tym o spełnianiu przez nie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach;
 6. dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji i terenu, na którym się ona znajduje,
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady, jeżeli jest on inny niż miejsce wytwarzania odpadów;
 8. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 9. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 10. w przypadku uiszczenia  opłaty skarbowej w niższej kwocie w związku z kwalifikacją  do mikro/małych/średnich przedsiębiorców - oświadczenie o przynależności do tej grupy;
 11. oświadczenie o klasyfikacji/lub jej braku, przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).

3. We wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymaganie przewidziane  dla wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub/i  przetwarzania odpadów na podstawie  art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.)

II. Opłaty

1)  2011,0 PLN za wydanie pozwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( jt. Dz.U. z 2018r. poz.1044) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  z zastrzeżeniem pkt 2

2)  506,0 PLN  za  wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców ( art. 7 ustawy z dnia 6marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców Dz.U. 20128 poz.646)

 Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Budżetu i Podatków

Bank: PEKO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu – Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 -  tel. 048 36 20 683

VI. Termin załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2018r. poz.2096 z póź.zmianami) do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VII. Forma załatwienia sprawy.

Decyzja administracyjna.

VIII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IX. Wzory dokumentów.

Załącznik Nr 1

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. z 2020r., poz.10).

X. Dodatkowe wymagania.

W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) na podstawie  art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1000 ze zm.)  -  opłata skarbowa wynosi 17 zł.  

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.:

 • pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów ,
 • pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
    rodzeństwu,
 • pełnomocnictwa udzielone przez podmioty określone w art. 7 pkt 1-5, 7 ustawy o opłacie
  skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Budżetu i Podatków

Bank: PEKO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wraz z tym pełnomocnictwem należy dołączyć do zgłoszenia.

Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
  - art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
  -obowiązek prawny wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 
  -obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1396   z późn. zm.)
  -obowiązek prawny wynikający ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 701 z późn. zm.)
  -obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
  -Służby, organy administracji publicznej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty  - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie                 z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do treści swoich danych
  -prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  -prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 08.04.2013
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry