Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłaszanie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z której emisja nie wymaga pozwolenia

I. Podstawa prawna

art. 152, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz. 1510 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r.   Nr 130 poz. 881)

II. Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r.,  a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin  w ciągu roku,
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin  w ciągu roku

do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( szczegóły w punkcie III).


III. Opłaty skarbowe:

 • 120 zł - za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz cz. I pkt 13 załącznika do ustawy   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) opłata skarbowa wynosi 17 zł.   na podstawie  art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone  w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków,  Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

IV. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 48 36 20 692

VI. Termin załatwienia sprawy

Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, to można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny.

VII. Forma załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

X. Informacje dodatkowe

1. Prowadzący instalację jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 2. zakończeniu eksploatacji instalacji
 3. zmianach zawartych w zgłoszeniu,                        

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. W przypadku, gdy zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany, zgodnie  z definicją zawartą w art. 3 ppkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przyjęcia zgłoszenia.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze);
 • obowiązek prawny wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 • obowiązek prawny wynikający z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (t. j.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396   z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy

       5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

służby, organy administracji publicznej, państwowe  i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych

       6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie  z terminami wskazanymi dla
       poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
       organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

       7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2011
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry