Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

I. Podstawa prawna

 • art. 180, art. 181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 201, art. 202, art. 208,art. 211 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:
 • - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • - na wytwarzanie odpadów
 • - wodnoprawnego na pobór wód, jeżeliwody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie napotrzeby instalacji
 • informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby,  wraz z przewidywanymi wariantami (prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa  w art. 113 ust. 2 pkt 1.)
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
 • spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

b)  uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;

 •   opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 •   w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym", zawierający:
 • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,   w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
 • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
 • Jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.
 • Do wniosku, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
 • Wzór wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dostępny jest na: http://www.ekoportal.gov.pl/fileadmin/Ekoportal/Pozwolenia_zintegrowane/poradniki_branzowe/opracowania/Wytyczne_do_sporzadzania_wniosku_o_wydanie_PZ.pdf   

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. oraz w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 1. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (szczegóły  w punkcie III) .
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (szczegóły  w punkcie III).
 3. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 tej ustawy, jeżeli były opracowane.
 4. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków  oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

Do wniosku tego należy dołączyć także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej   z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

III. Opłaty:

 1. Opłata rejestracyjna – wysokość ustalona na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183) wniesiona  powinna być na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Numer rachunku bankowego NFOŚiGW: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010. Adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

   Dowód zapłaty należnej opłaty rejestracyjnej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej – art. 210 ustawy POŚ

 1. Opłata skarbowa

2011,- zł - za wydanie pozwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c  ustawy z dnia 16 listopada 2006  o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1923) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub

506,- zł  - za  wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 1 art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162 ze zm.).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) opłata skarbowa wynosi 17 zł.   na podstawie  art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone  w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz.735 z późn. zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski  w Radomiu, Wydział Podatków,  Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

IV. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Ochrony Środowiska   i Rolnictwa, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

V. Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 48 36 20 692

VI. Termin załatwienia sprawy

 • Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie - wydanie decyzji następuje w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735 ze zm.) do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

VII. Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydawania pozwoleń zintegrowanych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze);
 • obowiązek prawny wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • obowiązek prawny wynikający z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (t. j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy

       5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

służby, organy administracji publicznej, państwowe  i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych

       6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie  z terminami wskazanymi dla
       poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
       organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

       7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry