Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 I. Podstawa prawna.

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r., Nr 130,  poz. 879).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.)  oraz część I ust. 13 i część IV załącznika do tej ustawy.

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879). stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego rozporządzenia.
 2. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa  w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty

 1. 120,00 zł za przyjcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowiska zgodnie z art 6 pkt. 1 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.), oraz  częścią I ust. 13 załącznika do tej ustawy.
 2. 17,00 zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. 4 w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy, (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Bank: PEKO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko Ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska mi Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 048 36 20 692

 

VI. Termin i forma  załatwienia sprawy.

Do 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia.

Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w formie decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

 

VII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VIII. Wzory dokumentów.

Załącznik Nr 1       

Formularz zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.   Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

..............................................................................................................................................................................

2.   Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

..............................................................................................................................................................................

3.   Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się

instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

..............................................................................................................................................................................

4.   Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

..............................................................................................................................................................................

5.   Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

...................................................................................................................................................................................

6.   Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

..............................................................................................................................................................................

7.   Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

..............................................................................................................................................................................

8.   Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

..............................................................................................................................................................................

9.   Wielkość i rodzaj emisji2)

..............................................................................................................................................................................

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

..............................................................................................................................................................................

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

..............................................................................................................................................................................

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

 

Lp.3)

 

 

 

 

 

 

 

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

 

Podpis

 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

 

Data zarejestrowania zgłoszenia

.....................................................................................

 

 Numer zgłoszenia

..........................................................................................

 

     

Objaśnienia:

1)  Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2)  W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3)  Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail iod.kontakt@umradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji instalacji pól elektromagnetycznych, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.).
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735  z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia   18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

 • Służby, organy administracji publicznej. państwowe  i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 10.02.2011
Data modyfikacji : 14.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry