Urząd Miejski w Radomiu

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

I. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 
 •  § 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z póź. zmianami)
 • Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia w zakresie odbioru i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych,  zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 364/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
 • Program usuwania wyrobów azbestowych przyjęty Uchwałą Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010 r.

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (do pobrania  w internecie oraz  w Biurze Obsługi Mieszkańca u. Kilińskiego 30  pok. 19).
 2. Kserokopia zgłoszenia do Wydziały Architektury Urzędu Miejskiego  w Radomiu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest.
 3. Kserokopia złożonej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 5. Kserokopia faktury VAT za wykonanie demontażu - oryginał do wglądu.
 6. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest dot. prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - oryginał  do wglądu, zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z póź. zmianami)
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w Programie.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wejście/wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów.
 10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

 

III. Opłaty

 • Bez opłat.
 • Opłata skarbowa 17 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa na podstawie art. 1 ust 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz część IV załącznika do tej ustawy.  
 • Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.
 • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radom Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

 

IV. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzęd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 
tel. 48 36 20 683.

 

VI. Termin załatwienia sprawy

30 dni

 

VII. Forma załatwienia sprawy

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych.

 

VIII. Tryb odwoławczy

Brak

Metadane

Data publikacji : 21.01.2011
Data modyfikacji : 18.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Gertruda Tusińska

Opcje strony

do góry