Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy  uznawanej za agresywną (ONLINE)

 

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 10 ustawy z dnia  21 sierpnia1997 r.  o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2023.1580),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2023.775 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2023.2111).

II .Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i domowych, w tym zapobieganie bezdomności, prowadzenie rejestru oznakowanych zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia, zezwalanie na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, odbieranie zwierząt właścicielom.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 7, art. 11, art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580),
  art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.
  Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i domowych, w tym zapobieganie bezdomności, prowadzenie rejestru oznakowanych zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia, zezwalanie na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, odbieranie zwierząt właścicielom zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • kategoria archiwalna BE5,
 • po 5 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry