Urząd Miejski w Radomiu

Rozstrzyganie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie

Rozstrzyganie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie

I. Podstawa prawna:

art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)

II Wymagane dokumenty:

Wniosek

III. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

IV. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

V. Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi:

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 3620249

W przypadku delegowania pełnomocnika lub przedstawiciela należy wnieść opłatę
w wysokości 17 PLN, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Podatków Bank PEKAO S.A.
II O/Radom 52124032591111001013406544. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28.09.2007 r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem 
  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa dot. rozpatrywania wniosków i prowadzenia postępowań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO
  (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 2. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5 - 6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 4. obowiązek prawny wynikający z art. 234 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie postępowania w zakresie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj.:
 1. kategoria archiwalna BE5
 2. po 5 latach licząc od 1 stycznia roku następującego po roku załatwienia sprawy dokumentacja podlega trwałemu usunięciu lub zniszczeniu.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., proszę o kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

 

Dom Wczasowy Parzenica

https://www.nocowanie.pl/noclegi/murzasichle/kwatery_i_pokoje/149048/prices,149048.html

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry