Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

I. Podstawa prawna:

 1. art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr C/961/2023 Rady Miejskiej W Radomiu z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia (Mazow. z 2023 r. poz. 9839),
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w internecie).
 2. Aktualny dokument potwierdzający o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą transportową, na której będą parkowane/garażowane pojazd/y asenizacyjn/e.
 7. Umowa z zakładem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdu/ów asenizacyjnego/ych (jeżeli na terenie bazy transportowej nie są wykonywane).

 

III. Opłaty skarbowe:

 • 107 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) i cz. III pkt 42 załącznika do tej ustawy;
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków; Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie
z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

 

IV. Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19.

 

V. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

 

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII. Prowadzący:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 36 20 249.

 

IX. Uwagi:

*Oświadczenie o którym mowa w punkcie II pkt 3 i 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (druk w załączeniu)

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry