Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenie na pozyskanie drewna z lasu w przypadkach losowych

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadkach losowych

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U.2023.1356 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2023.775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t Dz.U.2023.2111)


II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie) zawierający:
 • wskazanie położenia lasu (np.: nr działki, ark. mapy, ulicę)
 • ilość  sztuk lub miąższość (m3) oraz gatunek potrzebnego do pozyskania drewna
 • potwierdzenie wystąpienia przypadku losowego, który uzasadniałby konieczności   przekroczenia możliwej do pozyskania ilości drewna (przekroczenie możliwości produkcyjnych lasu).
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji na pozyskanie drewna  –  10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej oraz części I ust. 53 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi:

Do wniosku można dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną (np. korzystania z opieki społecznej) oraz dowody  mogące potwierdzić zaistnienie przypadku losowego.

Dodatkowe dokumenty załączane do wniosku  winny być podpisane przez wszystkie strony postępowania.

IX. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 316, tel. 48 36 20 704

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia    z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2,
  art. 14a ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1356 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • dla 6163 i 6164 kategoria archiwalna BE10, po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 • dla 6162 kategoria archiwalna A, po 25 latach akta przekazywane są do archiwum państwowego.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 31.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry