Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

 

I. Podstawa prawna:

 1. art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej
  (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w internecie)
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

III. Opłaty skarbowe:

 • 120 zł - za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a) oraz cz. I pkt 13
  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.).
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy
  o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Dowód zapłaty
  należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać we wpłatomacie zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego w Radomie  lub
na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków; Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie
z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

IV. Miejsce składania dokumentów:

 • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

 

V. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej pok. 301, telefon 48 36 20 249.

 

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

VII. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

VIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu - odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 • Prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informację o rezygnacji z rozpoczęcia, albo zakończenia jej eksploatacji.
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi lub wód określone w z
  w załączniku nr 3 (dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

 

X. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem 
  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie przyjmowania zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w celu wpisania ich do gminnej ewidencji.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO
  (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 2. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5 - 6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 4. obowiązek prawny wynikający z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), 
 5. obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
 6. obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w  Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 1. kategoria archiwalna BE5
 2. po 5 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., proszę o kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry