Urząd Miejski w Radomiu

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

KTO MOŻE WYSTAPIĆ Z WNIOSKIEM

 • UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

 • pocztą na adres: Wydział  Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

 • osobiście, w Sali Obsługi Mieszkańca, pokój numer 19 parter,
 • za pomocą skrzynki e-PUAP: /umradom/SkrytkaESP
 • e-mail wns@umradom.pl                  

 

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Wniosek należy składać nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności zobowiązania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

PODSTAWA PRAWNA

Przepis art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.(j.t. Dz.U
z 2020r., poz. 65)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu  w sprawach  dotyczących pomocy publicznej
 (Dz. U. z 2018r., Nr 362 z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE)  Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L. 2013.352.1).

 

INNE INFORMACJE

Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Rozpatrzenie wniosku ma charakter uznaniowy. W pierwszej kolejności sprawdza się, czy użytkownik wieczysty terminowo reguluje dotychczasowe płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

Wniosek powinien zawierać informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz szczegółowy opis okoliczności uzasadniających brak możliwości zapłaty zobowiązania
 w ustawowym terminie płatności.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie
  z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat)
 2. informację o przyczynach braku możliwości zapłaty należności w terminie
 3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
  de minimis
 4. oświadczenia o wielkości pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu (art. 2, ust. 2 cytowanego Rozporządzenia Komisji WE) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub kopii Zaświadczeń za wskazany okres, a w przypadku nieuzyskania -  oświadczenia
  o nieuzyskaniu pomocy de minimis,

W przypadku nieprzedstawienia powyższych informacji wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Data modyfikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Mikulska Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry