Urząd Miejski w Radomiu

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wnioski można składać:

 • pocztą na adres: Wydział  Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

 • osobiście, w Biurze Obsługi Mieszkańca, pokój numer 19 parter,
 • za pomocą skrzynki e-PUAP: /umradom/SkrytkaESP
 • e-mail wns@umradom.pl                  

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art.  74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa
w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego
nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

 • w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku
 • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy,
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy 2017 złożone do Urzędu Skarbowego
 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP
  o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia,
 • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie
  z właściwego Urzędu Skarbowego o braku dochodu za rok, poprzedzający datę złożenia wniosku
 • w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,
 • w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie
  o uzyskanym dochodzie,

i inne

Opłaty:
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź na wniosek (udzielenie bonifikaty/odmowa udzielenia bonifikaty) następuje
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek
 • oświadczenie dotyczące przedsiębiorcy (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o członkach i dochodach w gospodarstwie domowym (załącznik Nr 2)

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Mikulska Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony

do góry