Urząd Miejski w Radomiu

Wydzierżawianie/wynajmowanie/użyczanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020.65 z późn. zm.)

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z pózn. zm)

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia Nr 2352/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych
w poszczególnych strefach miasta, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych
w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność/władanie Skarbu Państwa

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomości wraz z mapą z naniesioną lokalizacją gruntu, ewentualnie zdjęcie terenu

 

Opłaty:

- nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

- Tryb bezprzetargowy – zawarcie umowy dzierżawy/najmu wymaga uzyskania stosownych uzgodnień z właściwymi podmiotami, przygotowania wniosku do Prezydenta Miasta Radomia, wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/ najmu/ użyczenia, przygotowania umowy dzierżawy/ najmu/ użyczenia

- w przypadku umów długoterminowych – powyżej 3 lat – wymagane jest dodatkowo w stosunku
do gruntów Skarbu Państwa – uzyskanie zgody Wojewody Mazowieckiego w formie zarządzenia

- Tryb przetargowy - po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu

 

Forma załatwienia sprawy:

- zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia, umowa dzierżawy/najmu/użyczenia

 

Uwagi:

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Radomiu

pokój nr 215, tel: 36-20- 825 – Kierownik Referatu

pokój nr 206, tel: 36-20- 729 

Metadane

Data publikacji : 10.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Mikulska Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony

do góry