Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna:

 • Art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)

 

Dane mogą być udostępnione:

 • Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 • Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

Wymagane dokumenty:  

 • Wypełniony wniosek  o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych bądź dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP   

 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)

 • Dowód uiszczenia opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek opłaty

 • Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym)

 

Opłata:              

 • Opłata ustawowa  za jednostkową informację w wysokości 31 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych)  

 • Opłaty są wpłacane na konto:

Urząd Miejski w Radomiu  

Wydział Księgowości PEKAO S.A. II O/Radom

Nr rachunku: 23124032591111000029892347

 

 

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9, II klatka, pietro II, pok. 200

tel.  48   36-20-787

fax.  48  36-20-786

e-mail  wso@umradom.pl

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.09.2017
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry