Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby ( Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1742).

Wymagane dokumenty:

-  wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzu w Radomiu- (w załączeniu).

- oświadczenie pokrewieństwa osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia  (w załączeniu)

- akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (z wyjątkiem tzw. aktów międzynarodowych) lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźne.

- informacja o rodzaju prowadzonej działalności – jeżeli wnioskodawcą jest firma – na żądanie organu wydającego pozwolenie.

- w przypadku działania przez pełnomocnika – dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. (pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione  z opłaty skarbowej ).

 

Opłata za wydanie pozwolenia:

– brak

 

Miejsce składania dokumentów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności,                                                                                                                                                                                                                                     ul. Moniuszki 9 , II klatka, parter, pok. nr 2

tel: (48) 36 20 880, fax: (48) 36 20 786, e-mail: wso@umradom.pl, rel@umradom.pl

 

Forma załatwienia:

– decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

– do 3 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie pokrewieństwa

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.09.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry