Urząd Miejski w Radomiu

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

Uwagi:

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować sie w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejsce pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego sie pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
 • Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

- pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę,  która chce dokonać zameldowania

- przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

- w przypadku nowo wybudowanego budynku, do zameldowania należy przedstawić zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku ( Wydział Geodezji ).

 

 • Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

 

Forma załatwienia sprawy:

 • Rejestracja oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania

 

Opłaty:

 • Brak

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, parter, pok. nr 2

tel. 48 36-20-382, 48 36-20-214, 48 36-20-880

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2015
Data modyfikacji : 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry