Urząd Miejski w Radomiu

Zameldowanie na pobyt czasowy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz 510 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 930)
 
  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 293 z późn. zm.)
  • Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” – druk dostępny na miejscu,
  • Do wglądu:

-  dowód osobisty osoby meldującej się

   (w przypadku cudzoziemców – aktualny paszport, dokument podróży, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, dla obywatela UE – dowód osobisty lub paszport).

-  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

- pełnomocnictwo (w oryginale) oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania

- przy zameldowaniu osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II Księgi Wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

Cudzoziemcy:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej  jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Członek rodziny cudzoziemca, (o którym mowa w pkt. 1) nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego ( EFTA ) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.  

 

3. Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt. 1 i 2 przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.  

                                                                                                                                                                                             

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt. 1 dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a  cudzoziemiec, o którym  mowa w pkt. 2 dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu  członka rodziny  obywatela Unii Europejskiej, gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Uwagi:

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować sie w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a wrazie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

 Termin załatwienia sprawy:

  • Od ręki

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie na pobyt czasowy - płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, II piętro, pok. nr 202

tel. 48 36-20-382, 48 36-20-214, 48 36-20-847

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry