Urząd Miejski w Radomiu

Wymeldowanie z pobytu stałego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm.)
 • Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
 • Do wglądu:

-  dowód osobisty lub paszport osoby wymeldowującej się,

-  pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, z chwilą przyjecia zgłoszenia meldunkowego

 

Opłaty:

Bez opłat

 

Uwagi:

 • Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego może dokonać wymeldowania:
 • 1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport lub
 • 2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców po okazaniu ważnego dokumentu podróży lub ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.

Obowiązku meldunkowego mozna dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, parter, pok. nr 2

tel. 48 36-20-382, 48 36-20-214, 48 36-20-880

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry