Urząd Miejski w Radomiu

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozpoządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm.)
  • Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

 

 Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”  (druki dostępne na miejscu)
  • Do wglądu:

-  dowód osobisty osoby wymeldowującej się,

-  pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania:

      * cudzoziemcy aktualny paszport

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu czasowego przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Od ręki

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, II piętro , pok. nr 202

Tel. 48 36-20-974

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry